Publikacja artykułów konferencyjnych jest możliwa (w przypadku artykułów, które uzyskają pozytywne recenzje) w następujących wydawnictwach:

 1. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
  (Lista programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”, 20 pkt.;
  j.angielski; wymagania na stronie http://www.oeconomia.actapol.net).
 2. Problemy Zarządzania – Management Issuses
  (Lista czasopism MNiSW, Scopus; j.angielski; wymagania na
  stronie https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS
 3. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
  (5 pkt.; j. angielski; wymagania na stronie https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/login/signIn
 4. Przegląd Organizacji (Lista programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”, 20 pkt.;  j. polski lub angielski; wymagania na stronie http://www.przegladorganizacji.pl/dla-autorow).
 5. Economic and Environmental Studies
  (5 pkt.; j. angielski; wymagania na stronie https://www.econstor.eu/pubinfo/authors).
 6. Journal of Economics and Management (JEM)
  (czasopismo z Listy programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”, 20 pkt.;  j. angielski; wymagania na stronie: http://www.ue.katowice.pl/jem).
 7. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
  (5 pkt.; j. polski; wymagania na stronie http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo-informacje-dla-autorow/).
 8. Monografia wydana przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania
  (Monografia w wydawnictwie z Listy wydawnictw MNiSW, 20 pkt.; jęz. polski lub angielski).

Informacje o powyższych periodykach oraz punktacji podano według stanu w maju 2019 r.
Mogą one ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zmiany na powyższej liście oraz brak możliwości publikowania w czasopiśmie z podanej powyżej listy.